ALGEMENE VOORWAARDEN KLUSSERVICE-GOUDA

KVK NR. 24351087

 1. Artikel 1: Definities
  In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  2. Opdrachtgever. Opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  3. Klusservice-gouda, nader te noemen Opdrachtnemer, die bedrijfsmatig bouw-werkzaamheden, schilderwerk,isolatie, montage, ,en reiniging werkzaamheden verricht;
  4. Het werk: het totaal van de tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer
  5. overeengekomen werkzaamheden en de daar bij door Opdrachtnemer
  6. geleverde materialen;
  7. Meer- en minderwerk: door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeen gekomen prijs;
 2. Artikel 2: Werkingssfeer
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 3. Artikel 3: Opdracht
 1. opdrachtnemer draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een opdracht formulier.
 2. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
  • een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;
  • de prijs van het werk;
  • de betalingswijze;
  1. 3.3 De Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingmethoden:
  • vaste prijs
  • regie
   Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze voorwaarden. Bij regie komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen dat de gemaakte kosten van Opdrachtnemer worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt Opdrachtnemer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee prijsvormingmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
  1. Bij werkzaamheden die korter duren dan een werkdag zullen, volgens het dan geldende tarief, voorrijkosten in rekening worden gebracht.
  2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Opdrachtnemer is gerechtigd elke wijziging van het BTW tarief aan de wederpartij door te berekenen.
  3. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 1. Artikel 4: Wijziging van de opdracht
  1. Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Opdrachtnemer ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.
  2. Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.
 1. Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtnemer
  1. Opdrachtnemer staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijze.
  2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal opdrachtnemer, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de Opdrachtgever.
  3. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
  4. opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
  • onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk openbaren opdrachtnemer ter zake deskundig moet worden geacht.
  1. Indien Opdrachtnemer één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
  2. Opdrachtnemer is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal € 1.135.000 per gebeurtenis, waaronder ten hoogste is begrepen een bedrag van € 500.000 per aanspraak wegens schade aan zaken als brand of ontploffing.
 1. Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever
  1. De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
  2. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
  3. Indien de Opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
  4. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van Opdrachtnemer op grond van artikel 4 lid 4.
 1. Artikel 7: Onvoorziene complicaties
  1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever.
  2. Indien Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet kan bereiken, dient Opdrachtnemer het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
  3. Eventuele extra kosten, die Opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Opdrachtgever worden vergoed.
  4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de Opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.
 1. Artikel 8 Oplevering
  1. Na voltooiing van het werk nodigt Opdrachtnemer de Opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De Opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
  2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door opdrachtnemer dienen te worden hersteld, zal Opdrachtnemer deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van Opdrachtnemer vallen.
 2. Artikel 9 Betaling
  1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.
  2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtnemer zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.
  3. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op de vervaldatum zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opleveren.
  4. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 10% per jaar of de wettelijke rente — zo deze hoger is — over het als dan openstaande bedrag alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.
 3. Artikel 10: Eindafrekening
  1. opdrachtnemer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de Opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.
  2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
  3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
  4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de Opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
  5. Alle betalingen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.
 4. Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Opdrachtnemer te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door Opdrachtnemer verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van Opdrachtnemer jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
  2. Niet verwerkte materialen van Opdrachtnemer blijven in eigendom van Klusservice-gouda.
 5. Artikel 12 Opschorting betaling
  1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
  2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.
 6. Artikel 13: Niet nakomen betalingsverplichting
  1. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de Opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
  2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan Opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
  3. Opdrachtnemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
 7. Artikel 14: Overmacht
  Er geldt uitsluitend een nakomingverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijke Wetboek. In het bijzonder onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden die zich buiten het bereik van Opdrachtgever of Opdrachtnemer bevinden.
 8. Artikel 15: Retentierecht
  Opdrachtnemer is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die opdrachtnemer heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van Opdrachtnemer genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor Opdrachtnemer verbonden kosten,waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.
 9. Artikel 16: Garantie
  1. Opdrachtnemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering zullen kosteloos worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat opdrachtnemer ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan.
  2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld.
 10. Artikel 17: Geschillen
  1. Op al onze overeenkomsten en verbintenissen is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.
 11. Artikel 18: Wijziging van de Algemene Voorwaarden
  Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg, schriftelijk vastgesteld worden gewijzigd of aangevuld. Huidige algemene voorwaarden gedeponeerd op 10 April 2014 bij de KvK te Rotterdam onder
   nr. 24351087